Andere Sprachen

فارسی‏

 امروزە U-Boot _ Bunker Valentin( پناهگاه زیر دریایی های ولنتاین) دومین  پناهگاه روزمینی اروپا به شمار می‌رود.این پناهگاه آشکارترین اثر به جا مانده از سه پروژه‌ی بزرگ تجهیزاتی/نظامی ناسیونال سوسیالیسم است کە از میانه‌ی دهه‌ی 1930 میلادی منطقه ای را که در اصل زراعتی به شمار می‌رفت از اساس تغییر دادند.

 در سال 1935 شرکت تحقیقات اقتصادی mbH Wifo ، شرکتی وابسته به وزارت اقتصاد رایش سوم کار را با ساخت یک انبار سوخت بین فارگه و نوینکیرشن آغاز کرده بود. نیروی دریایی از سال 1938 در همان نزدیکی انبار سوخت دیگری را بنا نهاد. هر دوی این تأسیسات در خدمت جنگ بودند. از میانه‌ی سال 1943 زیرساختهای در دسترس و آماده و اردوگاه کار اجباری برای پروژه‌ی  U-Boot _ Bunker Valentin بە کار گرفته شدند.

 امروزه از انبار نگهداری تانک سالهای دهه‌ی 1930، بنای عضیم الجثه‌ی  U-Boot _ Bunkers  و انبارها  تنها شواهدی اندک در دسترس هستند.فقط پناهگاه  روزمینی به عنوان نشانه‌ی آشکار  ماشین جنگ  ناسیونال سوسیالیسم باقی مانده است.

بنایی در حال ساخت در میانه‌ی جنگ

در میانەی سال‌های دهەی سی نیروی دریایی کار را با بنای پناهگاه رو زمینی برای زیردریایی‌ها یا همان  U-Boot _ Bunker Valentin آغاز کرد. در این هنگام متفقین بخش وسیعی از آسمان امپراطوری رایش سوم را در اختیار داشتند. ساخت زیردریاییها در  مکانی بدون حفاظ امنیتی در برابر بمباران ها بە سختی امکان‌پذیر بود.

در  انبار ولنتاین می‌بایستی نوع تازەای از زیردریایی‌ها  در یک خط تولید محافظت شدە بە وسیلەی سقف و دیوارهایی با چندین متر ضخامت  تولید می‌شدند. رهبری نازی‌ها امید داشت با کمک این زیردریایی‌ها بتواند راههای تدارکاتی نیروهای متفقین در اقیانوس اطلس را، بە  منظور ایجاد تحولی در جنگ جهانی دوم قطع کند. بە همین دلیل پروژەی انبار زیردریایی  ولنتاین از بالاترین اهمیت بر خوردار بود.
 

گرسنگی، سرما، خستگی

تنها در  مدت بیست ماه یعنی از تابستان 1943 تا بهار 1945 در برمن- فارگه یک اسکله‌ی سرپوشیده برای زیردریایی‌ها پدیدآمد. تا ده هزار کارگر اجباری در زیر بالاترین فشار شب و روز در بنایی عظیم الجثه کار می‌کردند. کسانی شامل: کارگران اجباری از شرق اروپا، اسیران جنگی اتحاد جماهیر شوروی، بازداشت شدگان ایتالیایی،زندانی‌های اردوگاه‌های مرگ، ساکنین آموزشگاه‌های کار گشتاپوی برمن. آن‌ها در اردوگاههایی که تا شش کیلومتر از انبار فاصله داشتند اِسکان داده شده بودند. انسان‌های ضعیف شده و دچار سوء تغذیه باید در بنای انبار در دوازده شیفت سخت کار می‌کردند.

در حدود 1600  نفر از آنان در نتیجه‌ی کار بدنی سخت،عدم مراقبت کافی و شرایط زندگی غیر انسانی در اردوگاه جان خود را دست دادند کە از این تعداد هویت 1144 قربانی شناختە شدە است. 

تخریب و کاربری پس از جنگ

اواخر ماه مارس 1945 حمله‌ای که  از جانب نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا صورت گرفته بود قسمت هنوز تمام نشده‌ی انبار را تخریب کرد.پس از زمانی کوتاه کار ساختمانی متوقف شد. درپناهگاه ولنتاین هیچ گاه زیردریایی ای ساخته نشد.

با پایان جنگ در ابتدا این پناهگاه روزمینی بە عنوان هدفی برای آزمایش بمبها مورد استفاده‌ی متفقین قرار می گرفت. پس از آنکه پلانهای تخریب شکست خوردند،این انبار بە  محل بازیهای ماجراجویانه‌ی کودکان دور و اطراف تبدیل شد.در اواخر دهه‌ی 1950 ارتش آلمان اردوگاههای سابق را بە عنوان مکانهای تمرین بە کار گرفت. در سالهای دهەی 1960 این پناهگاه روزمینی تحت مالکیت نیروی دریایی آلمان در آمد کە از آن بە عنوان انبار مواد استفاده می‌کرد.

 

انبار ولنتاین (der Bunker Valentin)- امروز

به سوی محل یادبود

  برای اولین بار از ژانویه‌ی 2011  انبار ولنتاین در طول تاریخ هفتاد ساله اش به عنوان چیزی مدنی(غیر نظامی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. «انبار ولنتاین» (der Bunker Valentin) بە «محل یادبود انبار ولنتاین» تبدیل شده است،محلی برای به خاطر آوردن. خدمات متنوعی که اکنون در این مکان ارائه می‌شوند می‌بایستی محرک یک رویارویی فعال و نقادانه  با گذشته، حال و آینده‌ی انبار ولنتاین و محیط پیرامونش  شوند.پارلمان دولت- شهر برمن «مرکزایالتی آموزش سیاسی» را مامور تشکیل و عملی کردن محل یادبود انبار ولنتاین کرد.

بازدید

راهی بە طول 1،5 کیلومتر از محوطه و از میان انبار می‌گذرد و با 25 ایستگاهش درباره‌ی تاریخ این محل اطلاع رسانی می‌کند. این راه درست از محل یادبود «فنا از طریق کار» آغاز می‌شود و  از میان ورودی اصلی بە سوی مرکز اطلاع رسانی کە در بخش جنوبی انبار قرار دارد امتداد می یابد.یک راهنمای چند رسانه‌ای به زبان‌های آلمانی و انگلیسی کەدر این مکان می‌توان  بە امانت گرفت، شما را همراهی می‌کند و اطلاعات تکمیلی مربوط بە هر ایستگاه را  در اختیار می‌گذارد. شما در مرکز اطلاع رسانی بە یک میز رسانەای دسترسی پیدا می‌کنید کە نحوه‌ی شکل‌گیری ، توسعه‌ و آماده‌سازی انبار ولنتاین از آغاز سالهای دهه‌ی 1930 تا به امروز  و همچنین نمایشگاهی را با اطلاعات عمیقتر در دسترس می‌گذارد.

 

ورودی: هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد

راهنماهای چند رسانه‌ای:  در ازای گرویی بە امانت داده می‌شوند

 

راهنما ها :

راهنماهای چند زبانه در صورت درخواست (از طریق این ایمیل):mail@ich-will-keinen-spambunkervalentin.de

 و یا از طریق شماره تلفن:

00490421-69673670

 برای همکاری با گروه راهنماها اجرت اختصاص دادە می‌شود

زمان کاری:

 لطفاً برای اطلاع از زما‌ن‌های کاری  بە وبسایت ما مراجعە کنید. Sie verlassen unsere Website, wenn Sie diesen Link klicken!

zu unserer Facebook-Seite


Sie verlassen unsere Website, wenn Sie diesen Link klicken!

zu unserer Instagram-Seite